1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.galanteriamodraustrica.sk (ďalej len "e-shop"). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.galanteriamodraustrica.sk (Ďalej len "Predávajúci") je:

Mgr. Tatiana Brezinská - Modrá ustrica

Vrzavka 1075

916 11 Bzince nad Javorinou

IČO:  40 733 688

DIČ:  1071812258

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmto obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.V     prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzujem, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.modraustrica.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (Ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Predávajúcu a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uzatvárajú elektronickú formu komunikácie, najmú prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez e-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa cenu bez DPH ako aj cenu s DPH a je stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

1. Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet pred dodaním tovaru.

2. Platba prostredníctvom kuriéra ("na dobierku") pri prevzatí tovaru.

3. Platba cez PayPal alebo cez TrustPay.

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, uvedený v Potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte.

Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

3. Objednávka

Pri každej objednávke (resp. registrácii na stránku www.galanteriamodraustrica.sk) musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail. Fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Preprava tovaru

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru. Spôsoby prepravy a trvanie prepravy do miesta dodania sú:

Kuriérska služba

Slovenská pošta

Paccketa

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.  Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.

5. Preprava tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom jeho prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené Potvrdenie objednávky (t.j., kým nebola uzavretá kúpna zmluva)

V odvolaní objednávky je potrebnú uviesť vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t.j. po doručení potvrdenia objednávky) písomne, a to poštou alebo e-mailom na adresu galanteria@galanteriamodraustrica.sk

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtujem žiadne penále ani né poplatky. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle §12 ods.5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale.

V odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno, dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail. adresu: galanteria@galanteriamodraustrica.sk

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho. Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.  Tovar nám neposielajte dobierkou, dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázetelnosti odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslali aj e-mailom. Včasné odvolanie objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote 7 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladom spojených s odstúpením od zmluvy (poštovné, balné na odoslaný tovar).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru. Cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 15 dní odo dna fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru, pokiaľ by sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli inak.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky

2.ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho

3.ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní

4.ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať

5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nijako nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu, pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodov č. 2 a 3 uvedených v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

7. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom, Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov, súvisiacich s tovarom Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej  oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo treťou osobou.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované písomne na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese galanteria@galanteriamodraustrica.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.galanteriamodraustrica.sk, ktorý je uvedený tu (ďalej len "Reklamačný poriadok").

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, uvedený v reklamácii, a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Sledujte nás na Facebooku